SAMTÖK ÖKUSKÓLA

Samþykktir fyrir Samtök ökuskóla

1.  gr. Heiti
Samtökin heita Samtök ökuskóla, skammstafað SÖ.

2.  gr. Heimilisfang
Heimili samtakanna og varnarþing er hjá SVÞ-Samtökum verslunar og þjónustu, Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

3.  gr. Tilgangur
Tilgangur samtakanna er að gæta hagsmuna ökuskóla, efla samheldni þeirra, skapa vettvang til skoðanaskipta og vera í fyrirsvari gagnvart opinberum aðilum. Samtökin munu ekki stunda atvinnurekstur með neinum hætti eða aðra fjárhagslega starfsemi.  Tilgangi sínum hyggjast samtökin ná með því að starfa að þeim málefnum og markmiðum sem félagar ákvarða á stjórnar- , aðal- og félagsfundum og með þeim aðferðum sem árangursríkastar þykja hverju sinni. Þannig munu samtökin m.a. halda reglubundna félagsfundi auk þess að halda opna fundi.

4.  gr. Aðild

Aðilar að samtökunum geta verið sjálstætt starfandi ökuskólar með starfsleyfi Umferðarstofu fyrir ökunám. Umsóknir um aðild skulu berast stjórn samtakanna eða skrifstofu SVÞ skriflega og vera afgreiddar á næsta stjórnarfundi. Inntökubeiðni telst samþykkt ef meirihluti stjórnar er henni samþykkur. Samtökin eru sér hagsmunahópur innan SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu. Aðild að Samtökum ökuskóla felur jafnframt í sér beina aðild að SVÞ – Samtökum verslunar og þjónustu og Samtökum atvinnulífsins með þeim réttindum og skyldum sem kveðið er á um í samþykktum þeirra.

5.  gr.  Úrsögn og brottviking
Úrsögn úr samtökunum skulu berast stjórn eða skrifstofu SVÞ skriflega og vera afgreiddar á næsta stjórnarfundi. Stjórninni er heimilt að víkja ökuskólum úr samtökunum ef þeir gerast brotlegir við samþykktir samtakanna. Heimilt er að bera þá ákvörðun undir félagsfund, sem skal þá efna til eins fljótt og unnt er.

6.  gr. Almennir félagsfundir
Stjórn samtakanna getur boðað til almennra félagsfunda. Boða skal til slíkra funda með viku fyrirvara með bréfi eða tölvupósti og annast skrifstofa SVÞ boðun. Um meðferð mála á slíkum fundum gilda sömu reglur og um aðalfund eftir því sem við á.

7.  gr. Aðalfundur
Aðalfundur samtakanna skal haldinn fyrir 1. nóvember ár hvert. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum samtakanna. Aðalfundarboð skal senda aðildarskólum bréflega með minnst 14. daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Rétt til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétt hafa stjórnendur skuldlausra aðildarskóla og starfsmenn SVÞ og aðildarskóla. Hver aðildarskóli skal tilnefna einn fulltrúa sem fer með atkvæði á aðalfundi og einn til vara.

  • Dagskrá aðalfundar skal vera:
  • Skýrsla stjórnar
  • Umræður um skýrslu stjórnar
  • Lagabreytingar
  • Kosning formanns  (annað hvert ár)
  • Kosning tveggja meðstjórnenda
  • Kosning tveggja varamanna í stjórn
  • Önnur mál

Framboð til stjórnar skal berast formanni samtakanna eða skrifstofu SVÞ í síðasta lagi 7. dögum fyrir upphaf aðalfundar.

8.  gr. Stjórn
Stjórn samtakanna skal kjósa á aðalfundi og skipa þrjá menn, þ.e. formaður, og tveir meðstjórnendur.  Einnig skal kjósa tvo til vara. Formaður skal kosinn í sérstakri kosningu til tveggja ára í senn. (Leitast skal við að formennska í samtökunum færist milli fulltrúa aðildarskóla eftir hvert kjörtímabil).
Að auki skal óska eftir við Ökukennarafélagi Íslands að félagið tilnefni í stjórn samtakanna einn áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt.

Stjórn samtakanna er í forsvari fyrir samtökin og ræður málefnum samtakanna með þeim takmörkunum sem samþykktir þessar setja. Stjórnin getur falið SVÞ daglega umsjón samtakanna. Einnig eru forystuaðilar SVÞ/SA talsmenn samtakanna þegar það á við.

Stjórnarfundi skal boða með tryggum hætti. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir og kveður varamenn til stjórnarfunda eftir aðstæðum. Formaður getur falið  skrifstofa SVÞ boðun funda. Skylt er að halda stjórnarfund ef tveir stjórnarmenn óska þess. Stjórnarfundur er ályktunarhæfur ef minnst tveir stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Ef atkvæði falla jafnt ræður atkvæði formanns. Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar. 

9.   gr.  Fjármál

Samtökin eru sér hagsmunahópur innan SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu og því ekki með sjálfstæðan fjárhag.

10.  gr. Breytingar á samþykktum
Samþykktum samtakanna verður aðeins breytt á aðalfundum. Tillögum til  breytinga á samþykktum skal skila til stjórnar 30 dögum fyrir aðalfund og skal stjórn í fundarboði geta þess ef breytingatillaga hefur komið fram. Nái breytingatillaga samþykki 50% hluta atkvæðabærra fundarmanna telst hún samþykkt.

11.  gr. Slit á samtökunum
Afgreiða skal tillögu um að slíta samtökunum eins og tillögu um breytingu á samþykktum, sbr. 10. gr.

Þannig samþykkt á stofnfundi samtakanna  27. apríl 2011.