SAMTÖK SJÁLFSTÆÐRA SKÓLA

Samþykktir fyrir Samtök sjálfstæðra skóla

1. gr. Heiti
Samtökin heita Samtök sjálfstæðra skóla.

2. gr. Heimilisfang
Heimili samtakanna og varnarþing er hjá Samtökum verslunar og þjónustu, Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

3. gr. Tilgangur
Tilgangur samtakanna er að gæta hagsmuna sjálfstæðra skóla, efla samheldni þeirra, skapa vettvang til skoðanaskipta og vera í fyrirsvari fyrir sjálfstæða leik-, grunn- og framhaldsskóla gagnvart opinberum aðilum. Félagið mun ekki stunda atvinnurekstur með neinum hætti eða aðra fjárhagslega starfsemi.

Tilgangi sínum hyggjast samtökin ná með því að starfa að þeim málefnum og markmiðum sem félagar ákvarða á aðal- og félagsfundum og með þeim aðferðum sem árangursríkastar þykja hverju sinni. Þannig munu samtökin m.a. halda reglubundna félagsfundi auk þess að halda opna fundi.

4. gr. Aðild
Félagar í samtökunum geta verið þeir skólar sem reknir eru af einstaklingum, foreldrum, fyrirtækjum, félagasamtökum eða stofnunum. Umsóknir um aðild skulu afgreiddar á stjórnarfundi.

Greiðsla félagsgjalda skal fara fram fyrir 1. október ár hvert og skal fjárhæð þeirra ákveðin á aðalfundi.

5. gr. Ársreikningar
Reikningsár samtakanna er almanaksárið. Reikninga skal leggja fram á aðalfundi, áritaða af skoðunarmönnum samtakanna.

6. gr. Félagsfundir og almennir fundir
Félagsfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum á félagsfundi, nema annað sé sérstaklega tekið fram í samþykktum. Stjórn boðar til félagsfundar með tryggum hætti.

Rétt til setu á félagsfundum samtakanna hafa fulltrúar allra skóla sem hafa greitt félagsgjöld. Hver skóli skal tilnefna einn fulltrúa og einn til vara.

Stjórn samtakanna er skylt að efna til almenns félagsfundar ef minnst 1/3 félagsmanna óska þess.

Almennir fundir skulu auglýstir á tryggilegan máta.

7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur samtakanna skal haldinn fyrir 1. maí ár hvert.

Dagskrá aðalfundar skal vera:
Skýrsla stjórnar
Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga samtakanna
Umræður um skýrslu og reikninga
Félagsgjöld ársins
Lagabreytingar
Kosning formanns og varaformanns
Kosning meðstjórnenda og varamanna
Kosning tveggja skoðunarmanna
Önnur mál

Framboð til stjórnar skal berast formanni stjórnar samtakanna í síðasta lagi fyrir upphaf aðalfundar.

8. gr. Stjórn
Stjórn samtakanna skal kjósa á aðalfundi og skipa fimm menn, þ.e. formaður, varaformaður og þrír meðstjórnendur. Þrír menn skulu kjörnir til vara. Formaður og varaformaður skulu kjörnir sérstaklega á hverjum aðalfundi en að öðru leyti skiptir stjórn sjálf með sér verkum.

Stjórn samtakanna er í forsvari fyrir samtökin og ræður málefnum samtakanna með þeim takmörkunum sem samþykktir þessar setja. Stjórnin er ábyrg fyrir fjárreiðum og skuldbindingum samtakanna.

Stjórnarfundi skal boða með tryggum hætti. Formaður (varaformaður) boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir og kveður varamenn til stjórnarfunda eftir aðstæðum. Skylt er að halda stjórnarfund ef þrír stjórnarmenn óska þess. Stjórnarfundur er ályktunarhæfur ef minnst þrír stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Ef atkvæði falla jafnt ræður atkvæði formanns.

Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar.

9. gr. Breytingar á samþykktum
Samþykktum samtakanna verður aðeins breytt á aðalfundum. Tillögum til lagabreytinga skal skila 7 dögum fyrir aðalfund til stjórnar og skal stjórn í fundarboði geta þess ef breytingatillaga hefur komið fram.

Nái breytingatillaga samþykki 2/3 hluta fundarmanna telst hún samþykkt.

10. gr. Slit á samtökunum
Afgreiða skal tillögu um að slíta samtökunum eins og tillögu um breytingu á samþykktum, sbr. 9. gr. Við slit á samtökunum skal aðalfundur jafnframt ákvarða um ráðstöfun eigna, greiðslu skulda og skuldbindinga samtakanna eyða út. (má sleppa að fjalla um skuldir og skuldbindingar). Við slit á samtökunum skulu eignir félagsins ef einhverjar eru renna til þeirra leik- og grunnskóla sem aðild eiga að félögunum.

11. gr. Brottrekstur
Stjórninni er heimilt að víkja félögum úr félaginu ef þeir gerast brotlegir við samþykktir félagsins. Heimilt er að bera þá ákvörðun undir félagsfund, sem skal þá efna til eins fljótt og unnt er.

Þannig samþykkt á stofnfundi samtakanna 10. mars 2005

Þannig breytt á aðalfundi samtakanna 8. mars 2007

Þannig breytt á aðalfundi samtakanna 27. febrúar 2008

Þannig breytt á aðalfundi samtakanna 28. apríl 2015