Ferðamenn eyddu 15 milljörðum meira á fyrsta ársfjórðungi

Erlend greiðslukortavelta í mars síðastliðnum nam tæpum 15 milljörðum króna samanborið við 9,7 milljarða í mars 2015. Um er að ræða 55% aukningu á milli ára. Sé litið á fyrsta ársfjórðung í heild nam kortavelta erlendra ferðamanna um 40 milljörðum króna, það gerir 61% aukningu á milli ára en kortaveltan var 24,7 milljarðar á fyrsta ársfjórðungi árið 2015. Kortavelta á hvern erlendan ferðamann sem kom til landsins í mars jókst um rúmlega 12% miðað við sama mánuð í fyrra.
Erlend kortavelta í mars jókst í öllum útgjaldaliðum. Líkt og í febrúarmánuði var mikil aukning í farþegaflutningum, eða 131% frá sama mánuði í fyrra. Erlendir aðilar greiddu í mars með kortum sínum alls 3,2 milljarða króna fyrir farþegaflutninga, en til að setja vöxt undanfarinna missera í samhengi má nefna að kortavelta í sama flokk nam 3,7 milljörðum allt árið 2013. Jafnframt er mars fimmti mánuðurinn í röð þar sem greiðslukortavelta vegna flugferða meira en tvöfaldast frá fyrra ári.
Þá var í mars töluverð aukning í kortaveltu ferðamanna í verslun og versluðu ferðamenn fyrir rúmlega 1,7 milljarð, sem er 40% Kortavelta e. útgjaldaliðum 03 2016meira en í sama mánuði í fyrra. Mestur var vöxturinn í dagvöruverslun, um 85% og þar næst, 51% í fataverslun.
Kortavelta ferðamanna í bílaleigum í mars var um helmingi meiri en í sama mánuði í fyrra og hefur hún tvöfaldast frá mars 2014. Í öðrum flokkum jókst kortavelta einnig á milli ára, sem dæmi um 53% í veitingaþjónustu og 43% í gistiþjónustu.
Í mars komu um 116 þúsund ferðamenn til landsins um Leifsstöð samkvæmt talningu Ferðamálastofu, 38% fleiri en í sama mánuði í fyrra. Til samanburðar eru það fleiri ferðamenn en komu í júní 2014, þriðja fjölmennasta ferðamannamánuði þess árs.

Kortavelta eftir þjóðerni
Ef miðað er við fjölda erlendra ferðamanna um Keflavíkurflugvöll greiddi hver þeirra að jafnaði með  greiðslukorti sínu fyrir um 130 þús. kr. í mars, líkt og í febrúar síðastliðnum. Það er um 12% hærri upphæð en í mars í fyrra. Með því að leiðrétta þessa upphæð fyrir verðlagsbreytingum síðustu 12 mánaða nam aukningin um 11% á milli ára.
Líkt og í febrúar keyptu ferðamenn frá Sviss að jafnaði fyrir hæstu upphæðir með greiðslukortum eða 345 þús. kr. á hvern ferðamann. Rússar eru í öðru sæti með 245 þús. kr. á hvern ferðamann og Kanadamenn koma fast á hæla þeirra með 243 þús. kr.
Velta eftir þjóðerni ræðst meðal annars af því hversu löng dvölin hér á landi er og hvort greitt hafi verið fyrir ferðina áður en komið er til landsins auk þess sem mismunandi er í hve miklum mæli ferðamenn greiða með greiðslukortum. Þá þarf að hafa í huga að tölur um fjölda ferðamanna um Keflavíkurflugvöll ná ekki til allra þeirra sem koma til landsins.
Í því talnaefni sem Rannsóknasetur verslunarinnar hefur yfir að ráða er nánar hægt að greina kortaveltu erlendra ferðamanna eftir útgjaldaliðum og þjóðerni.

Um kortaveltu ferðamanna
Rannsóknasetur verslunarinnar birtir mánaðarlega tölur um greiðslukortaveltu ferðamanna sundurliðaða eftir útgjaldaliðum og útgáfulandi korta. Gögnunum er enn fremur skipt eftir því hvort um er að ræða erlend eða innlend greiðslukort. Gögnin innihalda færslur bæði debet- og kreditkorta. Birtar eru upphæðir í íslenskum krónum ásamt hlutfallsbreytingum frá fyrri mánuði og sama mánuði fyrra árs.
Gögnin eru fengin frá innlendum færsluhirðingaraðilum, sundurliðuð eftir svonefndum MCC kóðum. MCC kóðarnir eru aftur greindir í flokka eftir því hvernig þeir eru taldir tengjast mismunandi greinum ferðaþjónustu. Gögnin lýsa kortaveltu eftir kauptímabilum (almanaksmánuðum) en ekki eftir uppgjörstímabilum.
Nánari upplýsingar veita Árni Sverrir Hafsteinsson, arni@bifrost.is eða í síma 868- 4341.

www.rsv.is

Mikill kippur í verslun í mars

Samkvæmt fréttatilkynningu Rannsóknaseturs verslunarinnar var kaupgleði landsmanna mikil í mars og velta í stærstu flokkum Smásöluvísitölunnar með mesta móti miðað við árstíma. Sem dæmi var dagvöruverslun 10,8% meiri í mars en í sama mánuði í fyrra, byggingavöruverslun 28% meiri og einnig var áfengis- og húsgagnaverslun lífleg.
Velta dagvöruverslana var 10,8% hærri í mars síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra á breytilegu verðlagi. Ein helsta ástæða fjörugrar verslunar með dagvöru er sú að í ár voru páskar í mars en í apríl árið 2015. Verðlag dagvöru hefur einnig hækkað um 1,7% frá mars í fyrra og er aukning frá fyrra ári á föstu verðlagi því nokkuð minni eða 8,9%. Árstíðaleiðrétt velta dagvöruverslana jókst um 5,6% á föstu verðlagi en með árstíðaleiðréttingu er leitast við að taka út áhrif þátta eins og páska og ólíkrar samsetningar vikudaga á milli mánaða. Telst sú aukning veltu þó enn nokkuð mikil fyrir jafn stöðugan vöruflokk og dagvöru.
Velta áfengisverslunar fyrir virðisaukaskatt var 29,3% meiri og voru 14,6% fleiri lítrar áfengis seldir í mars síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra. Helsta skýring meiri áfengissölu nú en í fyrra má, líkt og í dagvöruverslun, rekja til tímasetningar páska. Sem fyrr stafar meiri veltuaukning en fjölgun lítra af þeim kerfisbreytingum sem tóku gildi um áramótin en veltutölur sem birtar eru hér eru án VSK en innihalda áfengisgjöld. Árstíðaleiðrétt velta áfengisverslunar á föstu verðlagi jókst um 14,2% og verðlag áfengis (með VSK) hækkaði um 0,8% frá mars í fyrra.
Líkt og undanfarna mánuði er mikill vöxtur í byggingavöruverslun en hún jókst um 28,1% frá síðasta ári á breytilegu verðlagi. Verðlag byggingavöru hefur lækkað um 2,3% frá fyrra ári og er ársbreyting veltu á föstu verðlagi því 31,1%. Verslun með byggingavörur er töluvert háð ástandi efnahagslífsins á hverjum tíma og mikil velta í flokknum vísbending um góðan gang hagkerfisins um þessar mundir.
Húsgagnaverslun var einnig kröftug í mars og jókst velta hennar um 20,7% frá fyrra ári á breytilegu verðlagi en 18,3% á föstu verðlagi. Líkt og í byggingavöruverslun hefur stöðugur vöxtur verið í veltu húsgagnaverslunar síðustu misseri. Þannig var húsgagnaverslun síðustu tólf mánuði 19,1% meiri á föstu verðlagi en á tólf mánaða tímabilnu þar á undan. Verðlag húsgagna í mars var 2,1% hærra en í sama mánuði í fyrra.

Veltuvísitala eftir vöruflokkum
Velta í dagvöruverslun jókst um 10,8% á breytilegu verðlagi í mars miðað við sama mánuð í fyrra og jókst um 8,9% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta dagvöruverslana í mars um 5,6% frá sama mánuði í fyrra. Verð á dagvöru hækkaði um 1,7% á síðastliðnum 12 mánuðum og var í mars 0,2% hærra en í mánuðinum á undan.
Sala áfengis jókst um 29,3% á breytilegu verðlagi í mars miðað við sama mánuð í fyrra og um 28,3% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta áfengisverslana í mars um 14,2% frá sama mánuði í fyrra. Verð á áfengi var 0,8% hærra í mars síðastliðnum og 0,1% lægra en í mánuðinum á undan.
Fataverslun dróst saman um 0,1% í mars miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 4,2% á milli ára á föstu verðlagi. Verð á fötum var 3,9% lægra í mars síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.
Velta skóverslunar jókst um 4,3% í mars á breytilegu verðlagi og jókst um 11,3% á föstu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum jókst skósala um 8,8% frá sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi. Verð á skóm lækkaði í mars um 6,2% frá mars í fyrra.
Velta húsgagnaverslana var 20,7% meiri í mars en í sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 18,3% á föstu verðlagi. Velta sérverslana með rúm jókst um 28,7% frá því í fyrra á breytilegu verðlagi. Velta sérverslana með skrifstofuhúsgögn jókst um 6,4% á breytilegu verðlagi. Verð á húsgögnum hefur hækkað um 2,1% á síðustu 12 mánuðum.
Verslun með byggingavörur jókst í mars um 28,1% í mars á breytilegu verðlagi og jókst um 31,1% á föstu verðlagi. Verð á byggingavöru er 2,3% lægra en fyrir tólf mánuðum síðan.
Velta í sölu á tölvum jókst í mars um 2,7% á breytilegu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra og farsímasala jókst um 25,8%. Sala minni raftækja, svokallaðra brúnvara, dróst saman um 4,4% á breytilegu verðlagi en sala stærri raftækja, svokallaðra hvítvara, jókst um 3,1% á milli ára. Verðlag raftækja fer almennt lækkandi og lækkaði verð hvers flokks á bilinu 2-4% frá fyrra ári.
Nánari upplýsingar veitir Árni Sverrir Hafsteinsson arni@bifrost.is og í síma 868-4341

Fréttatilkynning RSV.

Mikil velta í byggingavörum í febrúar

Mikil velta í byggingavörum í febrúar

Samkvæmt tilkynningu frá Rannsóknasetri verslunarinnar var velta í byggingavöruverslun 16,7% meiri í febrúar en í sama mánuði í fyrra eða rúmlega 20% meiri á föstu verðlagi. Vetrarmánuðirnir eru jafnan rólegir í byggingavöruverslun en veltan í febrúar var sambærileg veltu aprílmánaðar undanfarin tvö ár á föstu verðlagi. Má því segja að vorið í byggingavöruverslun komi nú tveimur mánuðum á undan áætlun. Verð byggingavara var nokkuð lægra í liðnum mánuði en í febrúar í fyrra og hafa sem dæmi verkfæri lækkað í verði um ríflega 7% frá fyrra ári en efni til viðhalds hækkað um tæpt prósent.

Töluverð veltuaukning hefur verið í húsgagnaverslun undanfarna mánuði og var veltan í febrúar 38,7% meiri en á sama mánuði í fyrra. Séu síðustu tólf mánuðir bornir saman við tólf mánaða tímabilið þar á undan hefur vöxtur í sölu húsgagna verið 17,4% en 19,2% á föstu verðlagi. Verðlag húsgagna hækkaði nokkuð í febrúar frá fyrra ári, eða um 4,3%. Má þó geta þess að verðlag síðustu tólf mánaða er um 1,4% lægra að meðaltali en verðlag á því tólf mánaða tímabili sem á undan kom.
Febrúar var degi lengri í ár en venjulega og sáust þess merki í dagvöruverslun, sem var 8,7% meiri í febrúar í ár en í fyrra. Árstíðarleiðrétt velta á föstu verðlagi var 3,9% meiri en í fyrra en verðlag dagvöru var 1,4% hærra en í febrúar í fyrra. Velta dagvöruverslana á milli ára er nokkuð viðkvæm fyrir hlaupárum enda velta flokksins jafnan nokkuð stöðug við hefðbundinn samanburð jafn langra mánaða. Svo fjölgun daga sé sett í samhengi við áðurnefndan veltuvöxt voru 3,6% fleiri dagar í febrúar árið 2016 en árið 2015 og því er rétt að miða við árstíðaleiðréttu töluna. Telst sú veltuaukning þó nokkur jafnvel þegar gert hefur verið ráð fyrir þessu.

Velta áfengisverslunar fyrir virðisaukaskatt var 18,7% meiri og fjöldi seldra lítra áfengis 4,8% meiri í febrúar nú en fyrir ári síðan. Skýrist mismunurinn að mestu leyti af breytingum á skattheimtu áfengis um áramótin þegar VSK var lækkaður en áfengisgjöld, sem innheimt eru á framleiðslu- eða innflutningsstigi, voru hækkuð á móti. Verð áfengis var 1% hærra í febrúar í ár samanborið við sama mánuð í fyrra.

Veltuvísitala eftir vöruflokkum
Velta í dagvöruverslun jókst um 8,7% á breytilegu verðlagi í febrúar miðað við sama mánuð í fyrra og um 7,1% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta dagvöruverslana í febrúar um 3,9% frá sama mánuði í fyrra. Verð á dagvöru hækkaði um 1,4% á síðastliðnum 12 mánuðum og var í febrúar 0,1% lægra en í mánuðinum á undan.
Sala áfengis jókst um 18,7% í febrúar miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 17,5% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta áfengis á föstu verðlagi í febrúar um 13% frá sama mánuði í fyrra. Verð á áfengi var 1% hærra í febrúar síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.
Fataverslun jókst um 5,9% í febrúar miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og um 5,1% á milli ára á föstu verðlagi. Verð á fötum var 1% hærra í febrúar síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.
Velta skóverslunar minnkaði um 10,9% í febrúar á breytilegu verðlagi og minnkaði um 10,6% á föstu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum minnkaði skósala um 9,8% frá sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi. Verð á skóm lækkaði í febrúar um 0,3% frá febrúar í fyrra.
Velta húsgagnaverslana var 38,7% meiri í febrúar en í sama mánuði í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 33,1% á föstu verðlagi. Velta sérverslana með rúm jókst um 30,1% frá því í fyrra á breytilegu verðlagi. Velta sérverslana með skrifstofuhúsgögn jókst um 47,5% á breytilegu verðlagi.

Verð á húsgögnum hefur lækkað um 4,3% á síðustu 12 mánuðum.
Verslun með byggingavörur jókst í febrúar um 16,7% á breytilegu verðlagi og um 20,2% á föstu verðlagi. Verð á byggingavöru er 2,9% lægra en fyrir 12 mánuðum síðan.
Velta í sölu á tölvum stóð í stað í febrúar á breytilegu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra og farsímasala jókst um 9,6%. Sala minni raftækja, svokallaðra brúnvara, dróst saman um 6,1% á breytilegu verðlagi en sala stærri raftækja, svokallaðra hvítvara, jókst um 3,3% á milli ára. Verð á raftækjum fer almennt lækkandi. Þannig var verð á stórum raftækjum sem dæmi 5,9% lægra en fyrir 12 mánuðum síðan.
Nánari upplýsingar veitir Árni Sverrir Hafsteinsson arni@bifrost.is og í síma 868-4341

Fréttatilkynning RSV.

Mikil velta í byggingavörum í febrúar

Aukin sala áfengis þrátt fyrir verðhækkun

Samkvæmt tilkynningu frá Rannsóknasetri verslunarinnar var áfengisverslun kröftug í janúar. Velta áfengisverslunar var 11,6% meiri en á sama tíma í fyrra á breytilegu verðlagi. Verð áfengis hækkaði um 1% í janúar frá fyrri mánuði en um 0,8% borið saman við fyrra ár. Breytt fyrirkomulag við skattheimtu áfengis tók gildi um áramótin þegar áfengi fór í neðra þrep virðisaukaskatts en áfengisgjald hækkaði á móti, er tilgangur breytinganna að auka skilvirkni skattheimtunnar. Einn fylgifiskur breytinganna er að ódýrt áfengi hækkar hlutfallslega í verði á móti dýru áfengi en breytingarnar fela í sér að áfengislítrar eru skattlagðir af meiri þunga en útsöluverð.
Verslun með föt og skó var í minna lagi í janúar samanborið við janúar 2015 en fataverslun dróst saman um 2,3% og skóverslun minnkaði um 8,3%. Um áramótin voru tollar af fatnaði felldir niður en þess gætti þó ekki í verðlagi fatnaðar í janúar enda eldri vörur jafnan seldar á janúarútsölum. Verðlag á fatnaði hækkaði um 0,7% frá janúar í fyrra en lækkaði um 12,7% frá desember síðastliðnum vegna útsala.

Húsgagnaverslun í janúar var 31% meiri en í sama mánuði í fyrra og hefur vaxið stöðugt undanfarna mánuði. Þannig hefur velta síðustu sex mánaða verið 20,6% meiri en á sama tímabili 12 mánuðum fyrr. Verð húsgagna hefur farið lækkandi og var 5,2% lægra í janúar samanborið við janúar í fyrra en það þýðir ásamt veltuaukningunni magnvöxt um 38% frá janúar í fyrra.
Dagvöruverslun jókst um 3,7% í janúar frá fyrra ári á breytilegu verðlagi en 3,1% ef leiðrétt er fyrir verðlagsþróun. Verðlag dagvöru hækkaði um 0,9% frá fyrra ári en nú er rúmt ár liðið frá því að neðra þrep VSK hækkaði úr 7% í 11% samhliða niðurfellingu sykurskattsins. Er verðsamanburðurinn nú því raunhæfari á milli ára þar sem kerfisbreytingin í ársbyrjun 2015 fellur utan tímabilsins.
Eftir mikinn vöxt í veltu raftækja undanfarið hægðist nokkuð á vexti í verslun með farsíma og lítil (brún) raftæki í janúar borið saman við fyrra ár. Þannig var velta með farsíma 6,7% lægri í janúar en í sama mánuði í fyrra og velta með lítil raftæki 6,1% lægri en í janúar 2015. Velta með stærri (hvít) raftæki jókst í janúar um 12,3% frá sama mánuði í fyrra og velta með tölvur jókst um 19,5% í janúar eftir hægan vöxt undangenginna mánaða.

Veltuvísitala eftir vöruflokkum
Velta í dagvöruverslun jókst um 3,7% á breytilegu verðlagi í janúar miðað við sama mánuð í fyrra og um 2,8% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta dagvöruverslana í janúar um 3,1% frá sama mánuði í fyrra. Verð á dagvöru hækkaði um 0,9% á síðastliðnum 12 mánuðum og var í janúar 0,5% hærra en í mánuðinum á undan.

Sala áfengis jókst um 11,6% í janúar miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 10,7% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta áfengis á föstu verðlagi í janúar um 11,7% frá sama mánuði í fyrra. Verð á áfengi var 0,8% hærra í janúar síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.

Fataverslun dróst saman um 2,3% í janúar miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og dróst saman um 2,8% á milli ára á föstu verðlagi. Verð á fötum var 0,7% hærra í janúar síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.

Velta skóverslunar minnkaði um 8,3% í janúar á breytilegu verðlagi og minnkaði um 6,4% á föstu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum minnkaði skósala um 5,6% frá sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi. Verð á skóm lækkaði í janúar um 2,0% frá janúar í fyrra.

Velta húsgagnaverslana var 31% meiri í janúar en í sama mánuði í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 38% á föstu verðlagi. Velta sérverslana með rúm jókst um 23,9% frá því í fyrra á breytilegu verðlagi. Velta sérverslana með skrifstofuhúsgögn jókst um 10% á breytilegu verðlagi. Verð á húsgögnum hefur lækkað um 5,2% á síðustu 12 mánuðum.

Verslun með byggingavörur jókst í janúar um 12,1% á breytilegu verðlagi og um 14,8% á föstu verðlagi. Verð á byggingavöru er 2,3% lægra en fyrir 12 mánuðum síðan.

Velta í sölu á tölvum jókst um 19,5% í janúar á breytilegu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra og farsímasala minnkaði um 6,1%. Sala minni raftækja, svokallaðra brúnvara, dróst saman um 6,7% á breytilegu verðlagi en sala stærri raftækja, svokallaðra hvítvara, jókst um 12,3% á milli ára. Verð á raftækjum fer almennt lækkandi. Þannig var verð á stórum raftækjum 11,6% lægra en fyrir 12 mánuðum síðan og á litlum raftækjum var verðið 1,1% lægra.

Nánari upplýsingar veitir Árni Sverrir Hafsteinsson arni@bifrost.is og í síma 868-4341

Slóð inn á vef RSV.

Hlutfall desemberverslunar minnkar

Samkvæmt mælingum Rannsóknaseturs verslunarinnar var jólaverslun í desember síðastliðnum meiri en í sama mánuði árið áður í flestum tegundum verslunar. Þannig var mun meira keypt af raftækjum og húsgögnum fyrir þessi jól en árið áður. Matarinnkaup voru þó með svipuðu sniði og undanfarin ár en velta áfengisverslunar jókst frá fyrra ári um 6,8%.

Þó jólaverslun fari að langmestu leyti fram í desember hefur heildarhlutfall hennar verið að færast fram til nóvember. Líklega hafa útsölur í nóvember síðastliðnum, eins og sú sem kennd er við Black Friday, hvatt neytendur til að ljúka innkaupunum fyrir hátíðarnar fyrr en ella. Þess utan virðist sem jólaverslunin undanfarin ár hafi smám saman verið að dreifast yfir fleiri mánuði ársins og hlutfall jólaverslunar í desember hafi minnkað.

Á meðan velta í flestum tegunda verslana var meiri í desember en í nóvember, er því öfugt farið í byggingavöru- og húsgagnaverslun. Velta í byggingavöruverslun var 19,5% minni í desember en í nóvembermánuði á undan og velta húsgagnaverslunar minnkaði 1,3% á milli þessara mánaða. Fataverslun var hins vegar næstum tvöfalt meiri í desember en í mánuðinum á undan. Ef faraverslun í desember er hins vegar borin saman við sama mánuð fyrir ári sést að velta hennar jókst um 2,8% á milli ára.

Það er líklega tímanna tákn að sala á tölvum fari minnkandi á meðan mikill vöxtur er í sölu snjallsíma. Þannig gegna snjallsímar í vaxandi mæli hlutverki einstaklingstölva. Í desember jókst sala snjallsíma um 35,4% frá desember í fyrra en sala á tölvum dróst saman um 4,9% að nafnvirði á sama tíma.

Smásöluverslun 2015
Þegar horft er yfir veltu í verslun allt árið 2015 í samanburði við árið á undan sést að í veltuhæsta vöruflokknum, dagvöruverslun, var afar lítill munur á milli ára. Veltan jókst að nafnvirði um 1,4% en dróst saman að raunvirði um 0,9%. Öðru máli gegnir um verslun með varanlega neyslumuni eins og raftæki sem sótti mjög í sig veðrið á árinu. Lægra verðlag á þessum vörum virðist hafa hvatt til þess að neytendur endurnýjuðu heimilistækin í auknum mæli. Sala á snjallsímum 2015 jókst um fjórðung frá árinu áður. Árið 2015 var hins vegar ekki hagsælt fyrir fataverslun sem dróst saman um 1,2% frá árinu áður.

Veltuvísitala eftir vöruflokkum
Velta í dagvöruverslun jókst um 2,4% á breytilegu verðlagi í desember miðað við sama mánuð í fyrra og minnkaði um 0,3% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum minnkaði velta dagvöruverslana í desember um 0,8% frá sama mánuði í fyrra. Verð á dagvöru hækkaði um 2,7% á síðastliðnum 12 mánuðum og var í desember 0,3% lægra en í mánuðinum á undan.

Sala áfengis jókst um 6,8% í desember miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 8,1% á föstu verðlagi. Leiðrétt fyrir vikudaga- og árstíðabundnum þáttum jókst velta áfengis á föstu verðlagi í desember um 4,9% frá sama mánuði í fyrra. Verð á áfengi var 1,1% lægra í desember síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.
Fataverslun jókst um 2,8% í desember miðað við sama mánuð í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 5,5% á milli ára á föstu verðlagi. Verð á fötum var 2,4% lægra í desember síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra.

Velta skóverslunar dróst saman um 3,7% í desember á breytilegu verðlagi og minnkaði um 2,7% á föstu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra. Leiðrétt fyrir árstíðabundnum þáttum minnkaði skósala um 2,3% frá sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi. Verð á skóm lækkaði í desember um 1,0% frá desember í fyrra.

Velta húsgagnaverslana var 13,2% meiri í desember en í sama mánuði í fyrra á breytilegu verðlagi og jókst um 13,3% á föstu verðlagi. Velta sérverslana með rúm jókst um 7,7% frá því í fyrra á breytilegu verðlagi. Velta sérverslana með skrifstofuhúsgögn jókst um 18,9% á breytilegu verðlagi. Verð á húsgögnum hefur lækkað um 0,1% á síðustu 12 mánuðum.

Verslun með byggingavörur jókst í desember um 6,3% á breytilegu verðlagi og um 9,0% á föstu verðlagi. Verð á byggingavöru er 2,5% lægra en fyrir 12 mánuðum síðan.

Velta í sölu á tölvum minnkaði um 4,9% í desember á breytilegu verðlagi miðað við sama mánuð í fyrra og farsímasala jókst um 35,4%. Sala minni raftækja, svokallaðra brúnvara, jókst um 16,2% á breytilegu verðlagi en sala stærri raftækja, svokallaðra hvítvara, jókst um 18,2% á milli ára. Verð á öllum raftækjum fer lækkandi. Þannig var verð á stórum raftækjum 8,4% lægra en fyrir 12 mánuðum síðan og á litlum raftækjum var verðið 2,6% lægra.

Nánari upplýsingar veita Árni Sverrir Hafsteinsson (arni@bifrost.is) og  Emil B. Karlsson (emil@bifrost.is), forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar í síma 822 1203

Fréttatilkynning RSV.

Erlend kortavelta verslana var 1,6 milljarður í desember

Erlend kortavelta verslana var 1,6 milljarður í desember

Samkvæmt fréttatilkynningu frá Rannsóknasetri verslunarinnar var erlend greiðslukortavelta hér á landi alls 9,4 milljarðar kr. í desember síðastliðnum sem var 2,9 milljörðum kr. hærri upphæð en í sama mánuði fyrir ári eða hækkun sem nemur um 44,5% á milli ára. Ef borin er saman erlend kortavelta desembermánaða síðustu fjögurra ára sést að hún hefur aukist um 133% á tímabilinu
Vörukaup útlendinga í verslunum í desember var kærkomin viðbót við jólaverslun Íslendinga. Erlend kortavelta í verslunum nam alls 1,6 milljarði kr. í mánuðinum. Hæstum upphæðum var varið til kaupa í dagvöruverslunum, 316 millj. kr., og þar næst til fatakaupa (líklega aðallega útivistafatnaður), 309 millj. kr.
Ferðamenn greiddu í desember jafn háa upphæð með kortum sínum fyrir gistingu eins og í verslun,  eða 1,6 milljarð kr.

Þá greiddu ferðamenn rúmlega einn milljarð kr. á veitingahúsum í desember síðastliðnum sem er 55% hærri upphæð en í desember fyrir ári.
Greinilegt er að erlendir ferðamenn hafa verið á ferð og flugi innanlands í desember, því aukning í kortaveltu fyrir farþegaflutninga tvöfaldaðist á milli ára. Þar vega flugferðir þyngst. Erlend kortavelta vegna flugferða nam 1,3 milljarði kr. í desember. Þá greiddu útlendingar 470 millj. kr. fyrir bílaleigubíla í desember sem er 49% hærri upphæð en fyrir ári.

Kortavelta e. útgjaldaliðum 12 2015
Meira en þriðjungsaukning árið 2015
Erlend kortavelta hér á landi allt árið 2015 nam alls 154,4 milljörðum kr. sem er 37,6% hærri upphæð en sambærileg kortavelta 2014. Gisting var stærsti útgjaldaliðurinn, eða 30,7 milljarðar kr. og þar á eftir velta í verslunum sem nam 22,7 milljörðum kr. Að meðaltali greiddi hver erlendur ferðamaður með greiðslukorti sínu hér á landi árið 2015 um 122 þús. kr. sem er 6% hærri upphæð en meðalferðamaðurinn greiddi árið 2014.

Kortavelta eftir þjóðerni
Ef miðað er við fjölda erlendra ferðamanna um Keflavíkurflugvöll í desember greiddi hver þeirra að jafnaði með greiðslukorti sínu fyrir um 133 þús. kr. Það er 9,5% hærri upphæð en meðalferðamaðurinn eyddi  í desember í fyrra. Með því að leiðrétta þessa upphæð fyrir verðlagsbreytingum síðustu 12 mánaða nam hækkunin um 7,4% á milli ára.
Athyglisvert er að ferðamenn frá Sviss greiddu langhæstu meðalupphæðina í desember, eða 621 þús. kr. á hvern ferðamann. Þá greiddi meðalferðamaðurinn frá Noregi 369 þús. kr.  Í þriðja sæti voru ferðalangar frá Danmörku sem greiddu að meðaltali 234 þús. kr. í mánuðinum.
Velta eftir þjóðernum ræðst meðal annars af því hversu löng dvölin hér á landi er og hvort greitt hafi verið fyrir ferðina áður en komið er til landsins auk þess sem mismunandi er í hve miklum mæli ferðamenn greiða með greiðslukortum. Þá þarf að hafa í huga að tölur um fjölda ferðamanna um Keflavíkurflugvöll ná ekki til allra þeirra sem koma til landsins.
Í því talnaefni sem Rannsóknasetur verslunarinnar hefur yfir að ráða er nánar hægt að greina kortaveltu erlendra ferðamanna eftir útgjaldaliðum og þjóðerni.

Um kortaveltu ferðamanna
Rannsóknasetur verslunarinnar birtir mánaðarlega tölur um greiðslukortaveltu ferðamanna sundurliðaða eftir útgjaldaliðum og útgáfulandi korta. Gögnunum er enn fremur skipt eftir því hvort um er að ræða erlend eða innlend greiðslukort. Gögnin innihalda færslur bæði debet- og kreditkorta. Birtar eru upphæðir í íslenskum krónum ásamt hlutfallsbreytingum frá fyrri mánuði og sama mánuði fyrra árs.
Gögnin eru fengin frá innlendum færsluhirðingaraðilum, sundurliðuð eftir svonefndum MCC kóðum. MCC kóðarnir eru aftur greindir í flokka eftir því hvernig þeir eru taldir tengjast mismunandi greinum ferðaþjónustu. Gögnin lýsa kortaveltu eftir kauptímabilum (almanaksmánuðum) en ekki eftir uppgjörstímabilum og er samtalan því eilítið frábrugðin þeim gögnum sem Seðlabankinn birtir.

Nánari upplýsingar veita Árni Sverrir Hafsteinsson (arni@bifrost.is, GSM 868 4341) og Emil B. Karlsson (emil@bifrost.is).

www.rsv.is